Xử lý nước thải là quá trình tách các tạp chất ra khỏi nguồn nước thải. Công nghệ xử lý được áp dụng căn cứ vào mức độ ô nhiễm đầu nguồn để đưa ra phương án xử lý tiết kiệm, hiệu quả và điều quan trong nhất là đạt được nguồn nước thải sạch nhất trước khi thải ra môi trường.