Quy Chuẩn 02 BYT về nước cấp sinh hoạt

Quy Chuẩn 02 BYT về nước cấp sinh hoạt là bảng quy chuẩn Quốc gia về các chỉ số cho phép trong nước cấp cho sinh hoạt. Các chỉ số đạt theo Quy chuẩn là đảm bảo với sức khỏe người sử dụng.

Quy định chung:

 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước sinh hoạt).
 2.  Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với: 1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).
 3. Cá nhân và hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Giải thích từ ngữ trong quy chuẩn 02.

Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1.  Chỉ tiêu cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.
 2. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
 3. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
 4. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
 5. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

 

QC 02BYT:

Ghi chú:

 •  (*)  Là chỉ tiêu cảm quan.
 • – Giới hạn tối đa cho phép
 • I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.
 • – Giới hạn tối đa cho phép
 • II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy).

 

PHẦN III.  CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC VỚI QUY CHUẨN 02

 

 1. Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng – Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B do cơ sở cung cấp nước thực hiện. II. Giám sát định kỳ 1. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A: a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện; b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, cụ thể như sau: – Lấy mẫu nước tại 100% các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn được giao quản lý; – Lấy mẫu nước ngẫu nhiên đối với nước do cá nhân, hộ gia đình tự khai thác để sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 2.
 2. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B:

 3. a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
 4. b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 năm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, cụ thể như sau: – Lấy mẫu nước tại 100% các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn được giao quản lý; – Lấy mẫu nước ngẫu nhiên đối với nước do cá nhân, hộ gia đình tự khai thác để sử dụng cho mục đích sinh hoạt. III. Giám sát đột xuất
 5. Các trường hợp phải thực hiện giám sát đột xuất: a) Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; b) Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước; c) Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.
 6. Việc thực hiện giám sát đột xuất và lựa chọn mức độ giám sát do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. IV. Các chỉ tiêu có thể được xác định bằng phương pháp thử nhanh sử dụng bộ công cụ xét nghiệm tại hiện trường. Các bộ công cụ xét nghiệm tại hiện trường phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

 

PHẦN IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỚI QUY CHUẨN 02.

 

 1. Trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước 1. Bảo đảm chất lượng nước và thực hiện việc giám sát theo quy định của Quy chuẩn này. 2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Trách nhiệm của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp nước tham gia hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 3.  Trách nhiệm của Bộ Y tế Bộ Y tế tổ chức chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.
 4.  Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định văn bản mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

 

Leave a Comment