Quy chuẩn đối với nước thải Y tế, QC 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn 28: 2010/BTNMT được áp dụng cho các Bệnh Viện, Phòng Khám, Trạm Y Tế và tất cả các cơ sở có nguồn nước thải phát sinh từ dịch vụ khám và chữa bệnh. Trong bảng quy chuẩn nêu trên bao gồm 15 chỉ tiêu bắt buộc phải đạt cột A hoặc cột B đối với các cơ sở khám chữa bệnh.

Giải thích thuật ngữ:

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  • Nước thải y tế là dung dịch thải từ cơ sở khám, chữa bệnh.
  • Nguồn tiếp nhận nước thải là các nguồn: nước mặt, vùng nước biển ven bờ, hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải y tế thải vào.

Quy định kỹ thuật.

  1. Nước thải y tế phải được xử lý và khử trùng trước khi thải ra môi trường.
  2. Giá trị tối đa (Cmax) cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận được tính như sau: C­max = C x K
  • Trong đó:
  • C là giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm, làm cơ sở để tính toán Cmax, quy định tại Bảng 1.
  • K là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế, quy định tại Bảng 2
  • Đối với các thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella và Vibrio cholera trong nước thải y tế, sử dụng hệ số K = 1.

Leave a Comment